Algemene voorwaarden

Dr Belter Benelux
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage onder nummer 27244794

Algemeen
Artikel 1.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle door ons af te sluiten overeenkomsten en gedane aanbiedingen. In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongelijkheid van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten. Indien onze vertegenwoordiger of agent afwijkende bepalingen accepteert en/of toezeggingen doet, zijn deze voor ons slechts bindend wanneer deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Offertes
Artikel 2.
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege ons gedaan, via internet en/of mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.

Tot stand komen van overeenkomsten
Artikel 3.
Via internet: wanneer er een order via de webshop bij ons binnenkomt en deze automatische bevestigd is door ons systeem. Via een persoonlijke order opdracht hetzij via mail of telefoon: wanneer wij, binnen 2 weken na ontvangst van de order van koper, deze schriftelijk bevestigen, hetzij met de uitvoering ervan beginnen.

Door ons aan koper verstrekte gegevens en reclame materiaal
Artikel 4.
4.1 Door ons aan koper verstrekte monsters, adviezen, berekeningen, mededelingen, kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen en opgegeven afmetingen, hoeveelheden, kleuren, gewichten, materialen, materiaalstructuur, samenstelling, capaciteiten, resultaten en/of andere gegevens gelden slechts als benaderende omschrijving van de zaken. Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens is koper bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na datum van levering te ontbinden.
4.2 Het door ons dan wel onze toeleverancier(s) aan koper verstrekte reclamemateriaal mag uitsluitend ter presentatie van de zaken worden aangewend.
4.3 De in de eerste leden van dit artikel (4) vermelde gegevens en reclamemateriaal, dan wel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op koper. Op eerste verzoek van ons dient koper voormelde gegevens en reclamemateriaal aan ons te retourneren op kosten van koper. Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door koper van voornoemde gegevens van reclamemateriaal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Rechten van intellectuele eigendommen
Artikel 5.
Enig koper niet in eigendom toebehorend merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, of auteursrecht op de zaken of op de in artikel 4 vermelde gegevens en/of op het reclame materiaal gaan niet in eigendom over op de koper. Onverminderd het voorgaand mag niets van de zaken of de in artikel 4 vermelde gegevens en het reclame materiaal aan derden al dan niet voor weder gebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld alsmede gebruikt worden voor internet doeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Door of vanwege koper aan ons verstrekte gegevens
Artikel 6.
Van door of vanwege koper aan ons verstrekte monsters, adviezen, berekeningen, mededelingen, kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen en opgegeven afmetingen, hoeveelheden, kleuren, gewichten, materialen, materiaalstructuur, samenstelling, capaciteiten, resultaten en/of andere gegevens wordt door ons aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek. Koper vrijwaart ons tegen aanspraken in en buiten rechte van een derde, die stelt dat op een merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, auteurs-, eigendomsrecht, of enig ander recht van dit derde, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking door ons van de koper verstrekte gegevens. Indien een derde bezwaar maakt tegen uitlevering door ons, zijn wij onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de uitlevering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden zijn.

Leveringstijd
Artikel 7.
7.1 Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen. Wij hebben te allen tijde het recht op een naleveringstermijn van 60 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen leveringstijd. Na afloop van de naleveringstermijn heeft koper het recht om de overeenkomst, na het zenden van een ingebrekestelling, te annuleren, echter slechts voorzover de overeenkomst niet is uitgevoerd.
7.2 Wij hebben te allen tijde het recht op de naleveringstermijn van 60 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen leveringstijd. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde hebben wij recht op een naleveringstermijn van 3 werkdagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd, indien deze maximaal 10 werkdagen bedraagt.
7.3 Na afloop van de naleveringstermijn heeft koper het recht om de overeenkomst, na het zenden van een ingebrekestelling, te annuleren, echter slechts voorzover de overeenkomst niet is uitgevoerd.
7.4 In afwijking van het bepaalde in de eerste drie leden van dit artikel (7) geldt dat de overeen-gekomen leveringstijd als uiterste leveringsdatum, indien deze is aangeduid met de woorden fix, fixdatum onf ON (Ohne Nachfrist). Een fix-order of fix-levering kan alleen worden aanvaard als het betreft een levering ter zake van bepaalde feestdagen, uitverkoop of bijzondere acties.

7.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel (7) geldt ten aanzien van afroeporders het volgende. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij op de orderbevestiging is vermeld, dat levering van de zaken zal plaatsvinden na afroep door koper. Indien met betrekking tot het tijdstop van afroep niets is vermeld op de orderbevestiging, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de levertijd, voor zover die overeengekomen is.
Indien omtrent het tijdstip van afroep en/of levering niets is overeengekomen, staat het ons vrij om koper schriftelijk te sommeren de zaken binnen een bij sommatie aangegeven periode af te nemen. Die periode wordt vastgesteld op tenminste 3 weken, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening de sommatie

LEVERING
Artikel 8.
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats af verkoper. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken c.q. gebruikelijke plaats en tijd.
8.2 Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
8.3 De zaken reizen voor rekening en risico van koper. Dit geldt ook, wanneer wij tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven, dat eventuele schade gedurende het transport voor onze rekening is. Wij zijn nimmer verplicht derden aansprakelijk te stellen voor deze schade.
8.4 Wij zijn gerechtigd binnen de overeengekomen leveringstijd de levering geheel of in gedeeltes uit te voeren en daarmee overeenstemmende betaling te verlangen.
8.5 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd om 10% meer of minder dan de opgeheven en/of overeengekomen hoeveelheden te leveren.
8.6 Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen om de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen, kunnen de zaken, indien wij hiermee akkoord gaan, tijdelijk voor rekening en risico van koper worden opgeslagen in de opslagruimte binnen de gemeente van levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de zaken, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen.

PRIJSWIJZIGINGEN
Artikel 9.
In geval van wijzigingen in voor onze kostprijs relevante factoren, zijn wij gerechtigd de opgeheven, aangeboden, dan wel overeengekomen prijs voor de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, tot en met 3 maanden erna (voor zoveel de uitvoering van de overeenkomst nog niet is voltooid) met hetzelfde bedrag te wijzigen. Onder voormelde relevante factoren dienen mede te worden begrepen opslagkosten, correspondentiekosten en kosten voor vervoer en dergelijke, indien en voor zover in de prijs begrepen. Wijzigingen van de overeengekomen prijs, waartoe wij op de grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn, zoals met betrekking tot invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, is te allen tijde toegestaan.

EMBALLAGE-, VERZEND-, EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Artikel 10.
10.1 Emballage- en verzendkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij anders overeengekomen. Emballage- en verzendkosten dienen door de koper worden betaald. De wijze van emballage en verzending wordt door ons bepaald.
10.2 Indien op verzoek van koper de verzending plaatsvindt als expresse- en ijlgoed, dan wel per bijzonder transport, komen de extra verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
10.3 Bij leveringen in Nederland met betreffende een factuurwaarde lager dan euro 50,- incl. BTW worden verzend- en administratiekosten ter hoogte van euro 6,- in rekening gebracht.
10.4 Bij leveringen in Nederland betreffende een factuurwaarde hoger dan euro 100 incl. BTW worden er geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
10.5 Wanneer er op verzoek van de koper een deellevering van een order vooruit gestuurd dient te worden zijn de verzendkosten altijd voor rekening van de koper.
10.6 Bij leveringen naar het buitenland komen de verzend- en of transportkosten altijd voor rekening van de koper.

BETALING
Artikel 11.
11.1 Betaling dient netto-contant bij vooruitbetaling, via IDEAL of bij (af)levering, onder rembours of contant te geschieden Indien er in hoge uitzondering een afspraak gemaakt is over de betaling van goederen op rekening, dienen alle facturen te worden betaald uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting, verrekening, of schuldvergelijking.
11.2 Indien koper niet binnen 10 dagen na factuurdatum betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan, naar een percentage dat 1,5% boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. ligt.
11.3 De buitengerechte kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. Deze worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van euro 1300.-
11.4 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Wij behouden ons recht voor onder rembours te leveren en zijn gerechtigd koper de kosten van remboursement in rekening te brengen. Openstaande en vervallen facturen dienen bij levering van goederen onder remboursement eveneens betaald te worden.

VERDERE GEVOLGEN VAN TEKORTSCHIETEN VAN KOPER
Artikel 12.
Onverminderd het in artikel 11 bepaalde kunnen wij in geval van verzuim van koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van ons op koper direct en ineens opeisbaar.
Koper wordt geacht in verzuim te zijn ingeval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van zijn onderneming.

GARANTIE
Artikel 13.
13.1 Wij garanderen aan koper, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel (13), de deugdelijkheid van de geleverde zaken. Indien er geen sprake is van deugdelijkheid, als gegarandeerd in de vorige zinsnede, zullen wij te onze keuze na retourzending in originele staat op kosten van koper hetzij: de geleverde zaken vervangen, de geleverde zaken repareren, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken.
13.2 De in het vorige lid vermelde deugdelijkheidgarantie geldt niet indien:
a. En zolang koper jegens ons in gebreke is. Beëindiging van het verzuim van koper brengt geen verlening van de in dit artikel (13) genoemde garantietermijnen met zich mee;
b. Er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijking;
c. De zaken gebruikt, beschadigd vermengd of besmet zijn;
d. De houdbaarheidsdatum van de zaken verstreken is;
e. De zaken aan abnormale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vervuiling, geweld van buitenaf, overbelasting of andere buiten onze controle liggende oorzaken zijn blootgesteld;
f. De ondeugdelijkheid het gevolg is van natuurlijke slijtage;
g. Door koper zelf of door derden in verband met de ondeugdelijkheid reparaties zijn verricht aan de zaken;
h. De termijn voor reclamering, zoals vermeld in artikel 14, is overschreden;
i. 12 maanden na datum van levering zijn verstreken;
j. De garantie inhoudelijke of qua tijdsduur meer omvat, dan de garantie welke door onze toeleverancier(s) op de zaken is gegeven. De in dit lid (13.2j) geregelde beperking van onze garantie geldt alleen, indien de zaken niet door ons zelf, doch door onze toeleverancier(s) zijn vervaardigd. Indien dit laatste het geval is, zullen wij steeds de garantiebepaling van onze toeleverancier(s), voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst, ter informatie aan koper doen toekomen.
13.3 Indien de zaken ter reparatie of vervanging aan ons zijn retour gezonden, verblijven zij voor rekening en risico van koper bij ons. Indien de zaken na reparatie of vervanging al dan niet op verzoek van koper worden opgeslagen, verblijven zij voor rekening en risico van koper in de opslagruimte.
13.4 Kosten die gemaakt worden voor het ter reparatie aanbieden en retour zenden van zaken zullen ten alle tijden voor rekening van de klant zijn.

RECLAME
Artikel 14.
14.1 Koper dient de zaken direct bij ontvangst te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk kennis voor ons zijn gebracht.
14.2 Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel (14), zijn ontdekt, dienen binnen 10 dagen nadat deze bij de koper zijn gemeld, respectievelijk redelijkerwijs aan koper hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennis van ons te zijn gebracht.
14.3 De in de leden 1 en 2 van dit artikel (14) vermelde reclames kunnen in elk geval niet meer worden ingediend, nadat 6 maanden van levering zijn verstreken.
14.4 Koper heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden, tenzij wij hiermee tevoren uitdrukkelijk hebben ingestemd.
Indien de koper desondanks de zaken retour zendt, worden deze, voorzover zij niet door ons zijn geweigerd, voor rekening en risico van koper te beschikking van koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie zoals vermeld in artikel 13 of reclame zoals vermeld in dit artikel (14) kan worden afgeleid.

OVERMACHT
Artikel 15.
Indoen onze toeleverancier, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van ons, in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien van koper voor ons als overnacht vanaf de datum dat de naleveringstermijn zoals vermeld in artikel 7, is verstreken. Vanaf die datum geldt voorts als overmacht: ijsgang, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmeringen, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van koper worden, wanneer wij ons op de in dit artikel (15) bedoelde omstandigheden mogen beroepen, tevens opgeschort. Eerst na het verstrijken van de naleveringstermijn heeft koper het om de overeenkomst te ontbinden, doch slechts voor het gedeelte dat nog niet door ons is uitgevoerd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 16.
16.1 Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van alle door ons aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan, zulks met inachtneming van artikel 11.4. Indien wij in het kader van de overeenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom totdat koper de daaruit voortvloeiende vorderingen heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die wij jegens koper mochten verkrijgen wegens tekort schieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons.
16.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadigingen en verloren gaan van zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaan op koper over na levering van de zaken.
16.3 Koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door koper aan ons worden verpand op wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ons tegen koper.
16.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, mag deze die zaken, tot aan de datum van een faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van zijn onderneming, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening verkopen, doch hij mag deze niet verpanden noch aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
16.5 Bij verkoop op krediet door koper, is deze verplicht van zijn afnemers een eigendoms-voorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel (16).
16.6 Wij hebben te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, voor zover koper het in zijn macht heeft ons toegang verschaffen.

Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichting tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd op kosten van de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, ter keuze van ons tijdelijk of definitief, tot ons op te nemen. Koper machtigt ons hierbij reeds nu voor alsdan om het terrein en/of het perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze tot ons te kunnen nemen.

BANKGARANTIE OF A LETTER OF CREDIT
Artikel 17.
Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort schieten en bij iedere verandering in de zakelijke situatie van koper, met name bij een verandering van eigenaar(s) van het door koper uitgeoefende bedrijf, en bij een kennelijke financiële achteruitgang, is koper, zodra wij de wens daartoe te kennen geven, verplicht om onverwijld aan ons een bankgarantie en/of letter of credit af te geven ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons. Indien koper hieraan niet voldoet, is dit toerekenbare niet nakoming jegens ons en hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 18.
18.1 Wij zijn ingeval van te late, foutieve, of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde zaken en/of verpakkingen, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons persoonlijk of onze leidinggevende ondergeschikte.
18.2 Onverminderd het vorige lid van dit artikel (18) zijn wij in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde zaken en/of verpakkingen, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, indien deze is veroorzaakt door onze werknemers, door ons ingeschakelde hulppersonen, of door ondernemingen die tot dezelfde groep van ondernemingen (concern) behoren als wij.

VRIJWARING DOOR KOPER
Artikel 19.
Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden ter zake van door ons aan koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

BUITENGRECHTELIJKE CORRESPONDENTIE
Artikel 20.
Koper dient al zijn correspondentie ter zake van geschillen betreffende tussen partijen gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden rechtstreeks te richten ter attentie van: Dr Belter Nederland t.a.v. H.G. Lepelaar Verrijn Stuartlaan 33 2288 EK te Rijswijk.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 21.
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

BEVOEGDE RECHTER
Artikel 22.
Alle geschillen, ter zake waarvan de forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.